Ονοματολογία

Προϊστορικοί χρόνοι (7 000 – 1 600 π.Χ.)

Μυκηναϊκοί χρόνοι (1 600 – 1 100 π.Χ.)

Ιστορικοί χρόνοι 
(1 100 π.Χ. κ.ε.)

Περίοδος της αθηναϊκής ηγεμονίας 
(600-450 π.Χ.)

Ρωμαϊκοί χρόνοι 
(146 π.Χ. – 324 μ.Χ.)

Βυζαντινή περίοδος (324 – 1453)

Νεώτεροι χρόνοι (1453 κ.ε.)

Ο Αη-Στράτης ως τόπος εξορίας